+597 8610264 (Voorzitter)
+597 8657349 (Secretaris)

Logopedie

Wat is Logopedie? Wanneer is logopedie nodig?
Wat doet een logopedist? Wat behandelt een logopedist?

Wat is logopedie?

Logopedie is de paramedische zorg rondom taal, spraak, stem, gehoor en slikken. Logopedie richt zich op het verbeteren en herstellen van het vermogen tot communiceren van de cliënt. Logopedisten zijn er voor de behandeling van problemen in de communicatie, met name: stem, spraak, taal en gehoor. Het behandelen van eet en drink problemen behoort ook tot het werkgebied van de logopedist. Naast therapie, houden logopedisten zich ook bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.

Wanneer is logopedie nodig?

Bij problemen met taal, spraak, stem, gehoor en slikken is het advies om contact op te nemen met een logopedist. Geen enkele klacht is hetzelfde en per cliënt kan een klacht anders ervaren worden. Om Logopedie in te zetten wordt dus eerst gekeken naar de ernst van de klacht of hoeveel last de cliënt ervan ervaart. Dat kan verschillend zijn per werkgebied.

Problemen met taal, spraak, stem, gehoor en of slikken  kunnen verschillende oorzaken hebben. Hierdoor ziet een logopedist dan ook personen van alle leeftijden. Denk bijvoorbeeld aan te vroeg geboren baby’s (prematuren) of baby’s met een schisis die hulp nodig hebben bij het drinken of slikken. Ook bij kinderen in de groeifase kunnen er problemen ontstaan bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de spraak en taal. Verder kunnen er bij neurologische aandoeningen zoals een beroerte logopedische problematieken ontstaan. Ook kunnen seniore burgers door ouderdom of dementie te maken krijgen met logopedie omdat ze nu minder snel op de juiste woorden komen of dat ze minder goed hun voeding wegkrijgen.

Soms kan aanleg ook een rol spelen bij logopedische problematieken, zoals bij stotteren of leesproblemen. Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen invloed hebben op de taal. Dit heeft weer gevolgen voor het leren op school en de sociale ontwikkeling. Bij bepaalde (Chronische) ziekten, zoals astma of de ziekte van Parkinson, maakt logopedie ook deel uit van de behandeling.

Wat doet een logopedist?

Tijdens de eerste afspraak wordt het probleem in kaart gebracht. De Logopedist doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met de cliënt/ouder/verzorger. Daarna wordt er een behandelplan opgemaakt.

De logopedist geeft ook adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden door  hen bij de behandeling te betrekken. De cliënt krijgt oefeningen mee om thuis te oefenen. Doordat de ouders of gezinsleden informatie hebben over een bepaalde stoornis kunnen zij de cliënt thuis beter begeleiden.

Wat behandelt een logopedist?

De meest voorkomende problemen die de logopedist behandelt zijn te verdelen in de volgende vakgebieden Stem/ademhaling ; Spraak, Taal, Gehoor en Slikken.
Stem / ademhaling
 • Bij verkeerd stemgebruik bouwt de logopedist het foutief stemgedrag af en leert het juiste stemgedrag aan. Na het verwijderen van de stembanden bij o.a. strottenhoofdkanker wordt de patiënt getraind in het spreken met een stemprothese. Logopedie kan ook gunstig zijn bij  het herstellen van stembandverlamming.
Spraak
 • Articulatie: soms worden spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken. Het gaat om weglating, vervanging of vervorming van klanken waardoor de verstaanbaarheid in gedrang kan komen.
 • Afwijkend mondgedrag: er is een duidelijk verband tussen mondgewoonten en articulatie. Mond ademen, duimzuigen en tongpersen (foutief slikken) leiden vaak tot een articulatiestoornis. Er is ook een verband tussen gebitsafwijkingen en afwijkende mondgewoonten. De logopedist behandelt de afwijkende mondgewoonten en articulatie samen. Vervolgens behandelt de orthodontist de gebitsafwijking.
 • Dysarthrie: bij patiënten met aandoeningen van het zenuwstelsel is de spraak ook vaak verminderd. De spraak is moeilijk verstaanbaar vanwege een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren. De logopedist biedt oefeningen aan om de spraak en  andere mondfuncties te verbeteren. Daarnaast worden ook middelen gezocht  om  de spraak te ondersteunen en of te vervangen.
 • Stotteren
 • Broddelen
Taal
 • Taalontwikkelingsstoornissen:taalontwikkeling volgt een bepaald patroon waarin verschillende stadia van taalontwikkeling worden doorlopen. Bij sommige kinderen is deze ontwikkeling vertraagd of afwijkend. De problemen met taal hebben invloed op  de ontwikkeling van taalvorm (variaties en vervoegingen en zinsbouw), taalinhoud (woordenschat) en taalgebruik.
 • Dyslexie
 • Communicatiestoornissen door een verstandelijke beperking
 • Neurologische taalstoornissen bij Afasie na een hersenbloeding (CVA) of hersentrauma
 • Taalstoornissen  bij dementie.
Gehoor
 • Als je niet goed hoort, is communiceren en spreken moeilijk. De logopedist begeleidt de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen met een aangeboren of vroegtijdig verworven gehoorstoornis.
Slikken
 • Eet en drinkstoornissen bij jonge kinderen
 • Neurologische slikstoornissen bij volwassenen

Logopedie bij kinderen

Logopedie bij kinderen: je kunt je als als ouder zorgen maken over de taalontwikkeling van je peuter. Maak dan een afspraak bij de logopedist voor een observatie. Ook kunnen kinderen moeite hebben met de juiste uitspraak van klanken en woorden, hebben ze een  taalachterstand of last van hun stem of stotteren. Logopedisten werken ook met hele jonge kinderen die problemen hebben om vast voedsel te verwerken, moeten kokhalzen tijdens het eten of niet goed slikken tijdens borst- of flesvoeding.

Logopedie bij volwassenen

Hebt u een beroerte gehad of lijd u aan een chronische ziekte? Het kan dan zijn dat u ineens moeite hebt met eten en of drinken. Het eten blijft wat langer in de wangzakken of het drinken sijpelt uit uw mond of u moet hoesten tijdens of na het eten of drinken. Logopedie kan hierbij helpen.

Het kan ook dat u na een beroerte ineens niet meer op de juiste woorden kunt komen of dat het spreken heel anders klinkt. Een logopedist kan u hierbij helpen.
Vereniging van Logopedisten in Suriname 2022
Design and Development by Namidi N.V.